Chào mừng các bạn đến với Website của trường THPT Ngọc Lặc - Welcome to Ngoc Lac High School
Liên kết Website
Số lượt truy cập

Chủ đề: Năm 2020-2021

Kết thúc niêm yết công khai tài sản và cơ sở vật chất nhà trường

Kết thúc niêm yết công khai tài sản và cơ sở vật chất nhà trường

Niêm yết công khai tài sản và cơ sở vật chất nhà trường

Niêm yết công khai tài sản và cơ sở vật chất nhà trường

Kết thúc niêm yết công khai tài sản và cơ sở vật chất nhà trường

Kết thúc niêm yết công khai tài sản và cơ sở vật chất nhà trường

Niêm yết công khai tài sản và cơ sở vật chất nhà trường

Niêm yết công khai tài sản và cơ sở vật chất nhà trường

Các biểu mẫu công khai năm 2020-2021

Các biểu mẫu công khai năm 2020-2021

QUY CHẾ Thực hiện công khai trong Nhà trường

QUY CHẾ Thực hiện công khai trong Nhà trường

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công khai trong Nhà trường

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế công khai trong Nhà trường Mục tiêu thực hiện công khai 1. Thực hiện công khai cam kết của Nhà trường về chất lượng giáo dục và công khai về chất lượng giáo dục thực tế, về điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục và về thu chi tài chính để người học, các thành viên của Nhà trường và xã hội tham gia giám sát và đánh giá Nhà trường theo quy định của pháp luật. 2. Thực hiện công khai của Nhà trường nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục.

Trang 1 / 1